سونوگرافی واژینال چیست؟

سونوگرافی شکمی مشاهده ی بسیاری از ارگان های لگنی را از فرای دیواره شکمی فراهم می کند. تورم مثانه ( مصرف مایعات زیاد قبل از سونوگرافی) برای جابجا کردن حلقه های روده و فراهم آوردن تصویر بهتر، یکی از ضروریات این روش است. محدودیت های سونوگرافی شکمی شامل نیاز به استفاده از فرکانس ضعیف با […]

read more »
تماس سریع با پزشک