هیستروسکوپی

در طول این جراحی ، پزشک یک وسیله به نام هیستروسکوپ(لوله ی باریکی که سر آن منبع نوری وصل است) را از طریق واژن وارد می کند. در صورتی که با مشاهده دهانه رحم و خود رحم، مورد مشکوک یا غیر طبیعی ای مشاهده شود، نمونه ای جهت انجام آزمایشات بعدی از محل برداشته می […]

read more »
تماس سریع با پزشک