رحم جایگزین

رحم جایگزین چیست؟ اجاره رحم جایگزین به دو صورت انجام پذیر است:– رحم جایگزین به روش سنتی: در این مورد، تخمک درون رحم جایگزین زن به صورت مصنوعی با اسپرم مرد تلقیح شده و سپس بعد از لقاح ، جنین در رحم رشد کرده و به دنیا آورده می شود. مادر بیولوژیکی فرزند ، در […]

read more »
تماس سریع با پزشک