انواع بی اختیاری ادراری در زنان و درمان آن

انواع بی اختیاری ادرار دو نوع شایع بی اختیاری ادراری در زنان عبارتند از : اول بی اختیاری فشاری که در موقع افزایش فعالیت و یا ایجاد اتفاقی که باعث فشار روی ناحیه شکم و مثانه قادر به مقاومت در مقابل این فشار اضافی نباشد اتفاق می افتد. دوم بی اختیاری فوریتی که زمانی اتفاق […]

read more »
تماس سریع با پزشک